Keksinnön online-esitutkimus – Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Ensimmäiseltä kierrokselta saadun rahoituksemme kohdistimme keksinnön online-esitutkimukseen, jonka tarkoituksena oli arvioida potentiaalisen innovaatiomme uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Selvityksestä saatuja tuloksia tulemme hyödyntämään arvioitaessa mahdollisia jatkotoimenpiteitä mm. tuotekehityksessä, tuotteen kaupallistamisessa ja patenttihakemusta laadittaessa. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää tehtäessä omatoimista jatkotutkimusta esim. Espacenetissä tai PRH:n ennakkouutuustutkimusta tilattaessa.

Tiimimme ei ollut aikaisemmin osallistunut patenttiselvityksen tekemiseen, joten selkeää mielikuvaa sen suorittamisesta ei ennalta ollut. Kuitenkin, sovittuamme tapaamisen PRH:n tutkijainsinöörin kanssa ja saatuamme tarkat ohjeet selvityksen kulusta, kirkastui tämä kuva merkittävästi.

Tutkimusta suorittava vanhempi tutkijainsinööri perusteli yksityiskohtaisesti käyttämiensä hakulausekkeiden sisällön sekä kuvasi erilaisten komentojen merkitykset saatujen patenttitulosten suhteen. Myös patenttiluokkien ja -tietokantojen tarkoitusperiä käsiteltiin. Hakulausekkeiden muodostus tapahtui iteroiden siten, että jokaisen hakukierroksen jälkeen tutkijainsinööri kysyi lisää tarkentavia hakutermejä ja -sanoja, jotta mahdollinen vastaavanlainen keksintö löytyisi.

Esiselvitys suoritettiin PRH:n toimesta niin eksaktisti kuin mahdollista, koska siitä saatavilla tiedoilla on todella suuri merkitys tulevaisuuden kehitystyön suhteen. Mikäli hakulausekkeet eivät ole riittävän tarkkoja, niin vastaava, jo valmiiksi patentoitu, keksintö voi jäädä löytymättä tietokannoista. Tällöin on olemassa riski, että kehittäjät ohjaavat resursseja ja aikaa keksinnön eteenpäin viemiseen vain huomatakseen myöhemmin samankaltaisen keksinnön olevan jo olemassa. Tiimimme kuitenkin varautui tähän antamalla mahdollisimman tarkan kuvauksen potentiaalisesta keksinnöstä sekä osallistumalla aktiivisesti selvityksen tekemiseen.

PRH:n keksinnön online-esitutkimus on matalan kynnyksen selvitystapa oman idean uutuusarvon alustavaan arviointiin. Tutkijainsinöörit vastaavat mielellään aiheesta herääviin kysymyksiin ja ohjastavat lähes kädestä pitäen tutkimuksen läpi. He lähettävät selvityksestä kootun loppuraportin, johon voi syventyä tehdyn tutkimuksen jälkeen tarkemmin. Voimme omalta osaltamme suositella kyseistä esiselvityspalvelua kaikille yrittäjähenkisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita selvittämään heidän oman ideansa ainutlaatuisuuden sekä sen, että olisiko se mahdollista toteuttaa käytännössä.

Samu Lehtonen
Lääketieteen ylioppilas (UEF), tekniikan kandidaatti (LUT)

Aiheesta PRH:n sivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/tutkimuspalvelut/keksinnononline-esitutkimus.html