Categories
Kuopio Pohjois-Savo Tiimit Kuopio Uncategorized

Yrittäjyys, kestävän kehityksen stigma ja markkinointi

Etkö ymmärrä?

David Attenborough. Rutger Bregman. Arto O. Salonen. Lassi Linnanen. YK:n toimintaohjelma kestävään kehitykseen. Sitran sijoitusfoorumi. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC. Maailman talousfoorumi. Kyllä, Greta Thurnberg.

Meidän tulee ymmärtää kasvun rajat. Siirtyä planetaarisen kasvun malliin. Olla se sukupolvi joka
vielä voi estää lujaa lähestyvän joukkotuhon joka on kohdannut, kuudennessa sukupuuttoaallossa, useita eliölajeja. Lineriaalisen talouskasvun malli ei toimi tavoitellessa kestävää kehitystä. Kestävä
kehitys tarvitsee yhteistyötä. Hiilipäästöt on vähintään puolitettava vuoteen 2030 mennessä.
Ilmasto lämpenee vuoteen 2030 mennessä jo kriittiset 1,5 astetta. Ihmiskunnalla on varaa korkeintaan 2 asteen nousuun inhimillisten elinolosuhteiden säilyttämiseksi. Ketään ei jätetä. Luovuus ja kyky tehdä yhteistyötä toisten kanssa – ihmisen evolutiiviset selviytymiskeinot – on valjastettava yhteiseen käyttöön.

On siis laajasti tunnustettu tosiasia, että toimintamme ja suhtautumisemme jatkuvaan kasvuun ja
kestävään kehitykseen tulee uudistaa. Koskapa jossittelulle ja epäröinnille ei ole enää aikaa. Tämä
asettaa ihmiskunnalle haasteen: osaammeko asettaa planetaarisen hyvinvoinnin oman eduntavoittelumme edelle?

YK:n globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka kaikkien
maailman maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat samat kaikille ja
toimintaohjelma korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. Vastuu Agenda2030:n tavoitteiden
saavuttamisesta on maiden hallituksilla, mutta yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa
kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta (lue lisää esim. täältä).

Toimisto2030 perustettiin kirittämään Agenda2030:n tavoitteita yrityksissä ja yritysten välillä. Siitä viestiminen on kuitenkin vaatinut paljon harjoittelua – ja harjoitukset jatkuvat edelleen!

Agenda2030-työpaja auttaa asemoimaan yrityksen tavoitteet kestävään kehitykseen

Tammikuussa 2021 perustettu Toimisto2030 lähti pilotoimaan palvelutarjoomaa palvelumuotoilun
menetelmiin perustuvilla Agenda2030-työpajoilla. “Autamme asemoimaan yrityksen tavoitteet kestävän
kehitykseen”. Viesti oli kuitenkin haastava hahmottaa eikä vastannut sellaisenaan yritysten välittömiin tarpeisiin.

Asiakasymmärryksen keruun myötä kirkastui, että yrityksissä ajankohtainen, ratkaistava ensimmäinen
haaste liittyy tulevaisuuden ennakoimattomuuteen: emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan – ja
mihin tulisi varautua. Tämän havainnon myötä pilotoimme yhdessä yhteistyöasiantuntijoiden ilmastoinnostaja Saara Hanhelan ja tutkija Johanna Roposen kanssa tulevaisuuswebinaareja eri kohderyhmille. Näiden pilottiwebinaarien markkinointia varten saimme Draft-ohjelmasta tukea.

Markkinointiprojektin opit ja oivallukset

Tulevaisuustyöskentelyn webinaarit kannustivat pilotoimaan yritysten kiinnostusta myös kiertotalousratkaisuihin painottuvaan palvelumuotoiluun. Siinä missä tulevaisuustyöpajat kohdistuivat yritysten tunnistamaan tarpeeseen, ja siten oikeaan suuntaan, kiertotalousratkaisuihin pureutuva palvelumuotoilu osui ja upposi tarjoamalla ratkaisuja. Kun tämän vuoden alussa Agenda2030 myyntikärkenä oli lähinnä etäännyttänyt tarjoamastamme palvelusta, palvelumuotoilun ajankohtaisuus
ja kiertotalouden konkreettisuus toimivat ja herättivät kiinnostusta.

Maksetun markkinoinnin avulla tavoitimme sosiaalisessa mediassa n. 15 500 ihmistä, markkinoinnit
sitouttivat n. 850 ihmistä ja webinaareihin osallistui kaiken kaikkiaan n. 100 ihmistä. Jatkoliidejä webinaareihin osallistuneiden parissa seurasi n. 4500 euron arvosta. Muutama kuukausi jälkikäteen katsottuna 500 euron markkinointiprojekti lisäsi asiakasymmärrystä ja opetti digimarkkinoinnin perusteita käytännössä. Siispä kiitos Draft-ohjelma !

Oivalluksista käytäntöön

Keväällä 2021 toteutui markkinointiprojektin opeilla myös webinaarisarja ja sittemmin verkkokurssi
Palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena, joka löytyy Snellman Edun verkkokaupasta. Agenda2030
työskentelyä tuodaan pien- ja keskisuurille yrityksille lähestyttäväksi valtakunnallisen muotoilun
kattojärjestö Ornamo ry:n tukemassa webinaarisarjassa ”Muotoilu ja kestävät ratkaisut”. Toteutamme sen yritysyhteistyössä paikallisen muotoilun agenttitoimisto Hathunters Oy kanssa. Webinaareissa
vastataan kysymykseen millä tavoin muotoilun avulla voi kirittää yritysten vastuullisuuden
kehittämistä. Näistä syys- lokakuun webinaareista löytyy lisätietoa täältä. Niin ikään oivalluttava
tulevaisuustyöskentely jatkuu webinaarien ja työpajojen muodossa.

“Megatrendit on teidän puolella” – kiitos tästä kannustuksesta, valtavasti, Draft-ohjelman
puitteissa toiminut sparraajamme. Toimisto2030 Agenda2030 -työpajojen konseptointi ja pilotointi jatkuu yhdessä yhteistyöasiantuntijoiden ja -yritysten kanssa!
Uskomme että yrityksillä on suurin mahdollisuus tehdä kestävää muutosta ketterästi. Ja kuten Agenda2030 tavoitteet tekee näkyväksi, kestävän tulevaisuus on yhteinen tavoite jossa edistyminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. Siinä haluan asiantuntijatiimini kanssa olla apuna.

Iloa alkavaan syksyyn,

Silja Huttunen, Toimisto2030 perustaja ja Oivalluttaja

***
Toimisto2030 valmentaa ja oivalluttaa tulevaisuusajattelua, kestävien ratkaisujen palvelumuotoilua
sekä palautumistaitoja. Jotta – missä tahdissa kerrannaisvaikuttavat ilmiöt esiintyvätkään – meillä on
taitoa navigoida uudelleen, tehdä yhteistyötä toisten kanssa, löytää uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja. On tärkeä huolehtia myös palautumisesta jatkuvassa muutoksessa: ollaksemme
edelleen empaattisia ja yhteistyökykyisiä, eli voidaksemme hyödyntää ne ihmisen supervoimat, jotka
on kehittyneet evoluutiossa selviytymiseen. Kenties juuri tätä hetkeä varten.