Fotoniikan Draft-hausta boostia aikaisen vaiheen liikeideoille

Fotoniikka on yksi merkittävimmistä ja nopeimmin rooliaan kasvattavista uuden teknologia osa-alueista. Talvella 2021-2022 Joensuussa toteutettiin onnistuneesti ensimmäinen fotoniikka-teemainen Draft-haku fotoniikkaan liittyviä liikeideoita kehittäville tiimeille

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Erikoishaku toteutettiin yhteistyössä fotoniikan huippujen kanssa

Marraskuussa 2021 toteutettiin fotoniikan alan liikeideoihin keskittyvä Draft-haku, josta valittiin tiimejä yrittäjyysvalmennukseen keväälle 2022. Yhteistyökumppaneina haun toteutuksessa olivat Photonics Finland ry., Itä-Suomen yliopiston fotoniikan lippulaiva -hanke PREIN, sekä Institute of Photonics. Mukaan valittavien tiimien rahoituksesta vastasi William ja Ester Otsakorven säätiön rahoittama kehittämishanke rahoitusehtojensa puitteissa.

Fokus kasvupotentiaalisissa, mutta toteuttamiskelpoisissa ideoissa

Erikoishaussa oltiin kiinnostuneita erityisesti ideoista, joiden toteuttaminen onnistuu opintojen tai palkkatyön ohessa. Tällainen alussa pieni, mutta kasvupotentiaalinen idea voi olla esimerkiksi tuote tai palvelu. Hakijoille annettiin etukäteen esimerkkejä erilaisista kriteerit täyttävistä ideoista:

  • hyödynnät korkeakoulun 3D-tulostimia ja valmistat niiden avulla asiakkaillesi suunnittelemia osia.
  • tee simulaatioita ja mallinnusta paikalliselle teollisuusyritykselle
  • suunnittelet optiikan opetukseen liittyvän tuotteen tai palvelun ja myyt sitä alueen kouluille
  • teet 3D-mallinnuksia ihmisten kodeista valokuvamateriaalin perusteella.

Ideoiden monipuolisuus yllätti – uutta teknologiaa ja palveluita

Erikoishakuun osallistuneiden tiimien liikeideat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

  1. Perustutkimuksesta ammentavat liikeideat, joissa tavoitteena kehittää uusi kaupallinen teknologia
  2. Olemassa olevaa kaupallista digitaalista teknologiaa hyödyntävät palvelukonseptit
  3. Olemassa olevia kaupallisia teknologiakomponentteja ja erikseen rakennettavaa softaa hyödyntävät palvelut.

Näiden kategorioiden sisällä varsinaiset liikeideat linkittyivät monipuolisesti mm. metsäteollisuuteen, mittalaitevalmistukseen, tekniikan opetukseen, digitaalisen asiakaspalveluun sekä turvallisuusteknologiaan. Hakijat itse olivat Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun tai Riverian opiskelijoita, henkilökuntaa tai alumneja.

Kaupallistamispolut eri vaiheissa

Hakukuulutuksessa haettiin matalalla kynnyksellä kaupallistettavia ratkaisuja, mutta valitsijaraati päätyikin valinnoissaan sisällyttämään mukaan myös tiimejä, joilla matka ensimmäiseen toteutuneeseen kauppaa olisi pidempi.

Mukaan valittiin kaksi tiimiä, joilla palvelukonseptin kaupallistaminen olisi nopeahkoa. Toisaalta, valituksi tuli myös kaksi tiimiä, joiden kaupallistamispolun pituutta voitaisiin mitata paremminkin vuosissa, kuin kuukausissa.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien liikeideoiden voidaan ajatella olevan ennen kaikkea potentiaalisi uusi kaupallisia teknologioita, joiden hiominen edellyttää kuitenkin vielä huomattavaa panostusta soveltavaan tutkimukseen.

Tutkiva yrittäjyysvalmennus auttaa alueellista alan ekosysteemiä kehittymään

Mukaan valittujen tiimien kanssa aloitettiin yhteisistä tapaamisista ja tiimin itsensä tekemistä kotitehtävistä muodostuva valmennusjakso. Jokaisen tiimin valmentajina toimi työpari, joiden osaaminen yhdessä kattoi sekä liiketoiminnan kehittämisen, että fotoniikan alan tuntemuksen.

Draft-ohjelmassa käytetään nk. tutkivan yrittäjyysvalmennuksen toimintatapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyysvalmentajat itse pyrkivät oppimaan uutta tietoa sekä tunnistamaan oman alueen ekosysteemiin ja kaupallistamispolkuihin liittyviä kehittämishaasteita.

Soveltavan tutkimuksen tuloksien kaupallistaminen vaatii kaikkien yhteistyötä

Yksi keskeisimmistä havainnoista tutkimuslähtöisten, vielä soveltavan tutkimuksen vaiheessa olevien ideoiden kaupallistamisesta on se, että pyrkimys kaupallistamiseen tulee olla kaikkien tutkimusryhmään ja tutkimusverkostoon kuuluvien yhteinen tahtotila. Kaupallistaminen edellyttää monenlaisten, joskus keskenään ristiriitaisten intressien yhteensovittamista, eikä tämä onnistunu, jos keskeiset henkilöt eivät puhalla yhteen hiileen.

Tästä nouseekin selkeä neuvoa soveltavasta tutkimuksesta nousevan idean kaupallistajille: keskustelkaa perusteellisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Jos näitä tärkeitä keskusteluja ei käydä etukäteen, voi idean kaupallistamiseen jo tehty työ mennä hukkaan.

Tulevaisuudessa teknologiapainotteisissa Draft-teemahauissa tullaan painottamaan juuri tätä koko kylän sitouttamista kaupallistamisprosessiin.