Näin Draft-ohjelman ensimmäinen vaihe etenee: 3 tapaamista + 10 askelta

24.7.2020

Satu Niiranen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Draft-ohjelman ensimmäinen vaihe koostuu kolmesta tapaamisesta valmentajan kanssa. Tiimit saavat rahoitusta 1000 €, ja suorittavat ensimmäisen vaiheen 4 kk:n aikana. Lue lisää tapaamisten sisällöstä.

 

Liikeidean kehittämisprosessi avaa uusia näkökulmia.

 

Testaaminen ja blogikirjoitukset uuden tiedon tuottajina

 • Kehittäminen ja testaaminen keskiössä: Draft-ohjelmassa liikeideaa testataan ja palautetta asiakkailta pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti. Päätökset jatkotoimenpiteistä perustuvat oletusten sijaan nopeaan oppimiseen ja testauksista saatuun tietoon.
 • Tiimien prosesseista tehdään yksi tai kaksi blogikirjoitusta, joista toisetkin tiimit voivat oppia jotakin: Jokaisella tiimillä on jokin uniikki ja kiinnostava kehitys- tai oppimiskohde, josta saatua tietoa voidaan jakaa muillekin Draft-ohjelman blogissa.
 • Tiimeistä tehdään blogikirjoitus: Tiimitarinat inspiroivat hakemaan mukaan ohjelmaan, ja antavat tietoa yrittäjän alkutaipaleesta.

 

”Yrittäjällä tulee olla rohkeutta aloittaa konkreettinen tekeminen, papereiden taakse ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa. Prosessien toimivuutta on hyvä testata käytännössä, koska esimerkiksi asiakkaiden tarpeita ei voi täysin ennustaa etukäteen.”

– Toasted (lue tarina täältä)

 

1. tapaaminen

#1 Käänteinen tuloslaskelma

Ensimmäisessä tapaamisessa tarkastellaan liikeidean kannattavuutta käänteisen tuloslaskelman avulla. Liikeideasta laaditaan erilaisia versioita, joissa liikeidean toteutustapa tai kohderyhmä voivat vaihdella.

Laskelma antaa käsityksen asiakasvolyymista, joka tarvitaan haluttuun liikevoittoon pääsemiseksi. Alkuperäisestä liikeideasta voidaan muokata esimerkiksi:

 • koulutusversio isommalle asiakasryhmälle tai organisaatiolle
 • verkkokoulutusversio
 • kuukausihintaan perustuva palvelu
 • high end -tuote korkeammalla hinnalla

 

#2 Kotitehtävät

Laskelman pohjalta potentiaalisimpia vaihtoehtoja analysoidaan tarkemmin. Kotitehtävät (yleensä 3-5 kpl) muodostuvat asioista,  joista tiimin tulisi ensimmäiseksi saada enemmän tietoa ja oppia lisää. Kotitehtävät voivat liittyä esimerkiksi

 • samantyyppisten tuotteiden tai palveluiden hintatason selvittämiseen
 • kilpailija-analyysin tekemiseen Pohjois-Karjalassa tai laajemmin
 • tuotteen tai palvelun tuottamiseen kuluvan ajan selvittämiseen

Tiimi voi olla yhteydessä Draft-valmentajaan myös tapaamisten välillä, jos kotitehtävistä herää kysymyksiä tai tarvitsee apua.

 

#3 Draft-rahoituksen käyttökohteiden pohdinta

Draft-rahoituksen käyttökohteita pohditaan yhdessä Draft-valmentajan kanssa, ja jokaiselle tiimille pyritään löytämään rahoituskohteet, jotka tukevat liikeidean kehittämistä eteenpäin. Rahoituksen käytöstä keskustellaan tapaamisissa. Jos rahaa on jäänyt käyttämättä, se voidaan säästää myöhempää käyttöä varten.

Suunnittelulla ja keskusteluilla rahoituksen käytöstä pyritään myös kasvattamaan tiimien talousosaamista. Lue tästä  blogikirjoituksesta, mitä Kontionloikan yritysvalmentaja Jarkko Peiponen kertoo yrittäjien taloustaidoista.

 

Draft-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi nettisivujen tekemiseen.

 

#4 Tarjouspohjan täyttäminen ja lähettäminen

Kotitehtävät kirjataan tarjouspohjaan, jonka tiimi lähettää yhteystiedot täytettyään Draft-valmentajalle. Sopimukseen kirjataan, mihin mennessä kotitehtävät tulevat tehdyksi ja sovitaan seuraava tapaamisaika.

 

#5 Laskuttaminen

Tiimi voi laskuttaa 500 € kun kotitehtävät on tehty ja tarjouspohjan yhteydessä oleviin kokemusmateriaalikysymyksiin on vastattu. Kysymykset koskevat tiimin liikeidean kehittämisprosessia, ja ne muokataan jokaiselle tiimille sopiviksi. Tiimi voi käyttää laskutuksessa eri laskutuspalveluita tai käyttää jo perustettua yritystä. Lasku lähetetään Draft-valmentajalle, joka välittää sen eteenpäin.

Jos laskuttaminen on sinulle uutta, saat siihen neuvoja ja ohjausta.

 

2. tapaaminen

#6 Mitä uutta tietoa kotitehtävät antoivat?

Toisen tapaamisen alussa pohditaan yhdessä, mitä uutta tietoa kotitehtävien tekeminen tiimille antoi. Tiimi voi kertoa kotitehtävien herättämistä ajatuksista monipuolisesti:

 • Mitä uusia oivalluksia tai ajatuksia tiimi sai kotitehtävistä?
 • Onko käsitys oman liikeidean vahvuuksista tai heikkouksista muuttunut?
 • Onko käsitys asiakkaasta tai hänen tarpeistaan muuttunut?
 • Miltä kilpailutilanne vaikuttaa?

 

#7 Miten seuraavaksi saadaan lisää tietoa?

Miten syntyneitä ideoita tai ajatuksia voitaisiin hyödyntää liikeidean kehittämisessä? Millainen olisi MVP (Minimum Viable Product) eli pienin julkaisukelpoinen tuote tai palvelu omasta liikeideasta? Mistä tarvitaan seuraavaksi lisää tietoa?

Uudet kotitehtävät muodostuvat testauksen ja/tai selvitystyön ympärille.

 

Miten testaisit liikeideaasi mahdollisimman helposti ja pienin kustannuksin?

 

#8 Mentorin tai yhteistyökumppanin etsiminen

Draft-valmentaja voi ehdottaa tiimille sopivaa mentoria tai yhteistyökumppania, joka voisi auttaa tiimiä jossakin tietyssä liikeidean kehitykseen liittyvässä asiassa tai kertoa toimialasta laajemmin. Valmentaja lähettää mentorille ja tiimille esittelysähköpostin, jonka jälkeen tiimi ottaa heti yhteyttä mentoriin itsenäisesti.

 

#9 Rahoituksen käyttökohteiden pohdinta, tarjouspohjan täyttäminen sekä lähettäminen ja laskuttaminen

Nämä vaiheet toistetaan samalla tavalla kuin edellisellä kerralla.

 

3. tapaaminen

#10 Mitä seuraavaksi?

Kolmas tapaamiskerta kerää yhteen opittua ja tiimin jatkotyöskentelyä pohditaan yhdessä. Osa tiimeistä hakee tässä vaiheessa starttirahaa tai perustaa osakeyhtiön tai toiminimen. Tiimi voi hakea jatkovaiheeseen, jossa lisärahoitusta on mahdollista saada 3000 €.

Jos tiimi ei halua vielä hakea jatkovaiheeseen, voidaan sopia toimenpiteistä, jotka olisi hyvä tehdä ennen jatkovaiheeseen hakemista. Tiimi voi myös jatkaa liikeidean kehittämistä tai jo syntyneen liiketoiminnan kehittämistä itsenäisesti.

Kolmannella tapaamiskerralla tiimiä voidaan haastatella tarkemmin liikeidean kehittämisprosessista julkaisua varten.

Joskus viimeisessä tapaamisessa todetaan, että liikeidean kehittämistä ei kannata jatkaa. Tiimi voi halutessaan hakea uudelleen mukaan Draft-ohjelmaan eri liikeidealla.